Odstupanja u području razvoja komunikacije i jezika

Poremećaji socijalne komunikacije

Pragmatički poremećaj

Osnovni simptomi uključuju:

  • siromašnu raznolikost u uporabi jezika (često prepuno agramatizama)
  • nepovezanost tema tijekom razgovora ( nepovezano preskakanje s teme na temu, upadanje u riječ drugima , nepoštivanje socijalnih pravila u različitim kontekstima )
  • smanjeno praćenje sugovornika i njegovih reakcija te nereagiranje na iste


No, ne postoje odstupanja u društvenim odnosima i interesima što ga razlikuje od autizma.

Aspergerov sindrom

Nema većih odstupanja u gramatici, no teškoće su prisutne u području:

  • melodičnosti (nema varijacija u visini, naglascima i ritmu tijekom govora)
  • usvajanju značenja (semantici)
  • uporabe jezika (pragmatike)


Često su njihove rečenice prepune detalja, dotjerane, zvuče neprirodno, precizno, ponekad u potpunosti iskopirane kao što su čuli na TV-u.  Skloni su sve doslovno tumačiti, ne razumiju metafore, igre riječima i humor. Ne prepoznaju i ne popravljaju komunikacijske nesporazume. Često upadaju u riječ i daju neprimjerene komentare ili ispoljavaju neprikladna ponašanja u određenim društvenim situacijama i kontekstima.

Ne razumiju pravila dječjih igara, ne razumiju komentare i zadirkivanje.

Imaju problema sa obradom slušnih informacija (vidljivo i u izgovoru koji je često loše artikuliran) te probleme sa slušnom diskriminacijom i izdvajanjem bitnog iz razgovora ili prilikom učenja.

Autizam

Autizam definiraju 3 osnovna dijagnostička kriterija:

  • kvalitativno oštećenje socijalnih interakcija
  • kvalitativno oštećenje komunikacije (zaostajanje u komunikacijskom i jezično-govornom razvoju bez potrebe za kompenzacijom alternativnim komunikacijskim sredstvima , stereotipna i repetitivna uporaba jezika bez komunikacijske svrhe, nema započinjanja i održavanja dijaloga čak i kad postoji govor,  nema učenja imitacijom)
  • ograničeni ponavljajući obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti

*u poremećaje autističnog spektra ubrajamo autistični poremećaj, Aspergerov sindrom, Rettov sindrom, PDD-NOS te dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu te ih jasno razlikujemo prema  simptomatologji i ponašanjima te sukladno tome formiramo različite terapijske ciljeve.