Our groups

Komunikacija, jezik, govor

Veoma je važno razlikovati razvoj komunikacije od usvajanja jezika i razvoja govora jer ih često u svakodnevnici smatramo sinonimima. Komunikacija je temelj i potpora usvajanju jezika i razvoju govora, a govor je samo jedno od sredstava koje koristimo za komunikaciju.

Razvoj jezično-govornih sposobnosti intenzivnije kreće tek kada su usvojene osnove komunikacije (dijete prije nego što progovori, oko 12. mjeseca života, mora usvojiti niz vještina koje mu omogućavaju komunikaciju s okolinom). Poznato je da najmanje 10% predškolske djece odstupa od uredne razvojne linije u području razvoja komunikacije i jezika.

Odstupanja se razlikuju od djeteta do djeteta, a možemo ih podijeliti na:

poremećaje socijalne komunikacije (smanjeni interes za komunikaciju i odsustvo vještina započinjanja i održavanja socijalne interakcije )

jezične poremećaje (problem jezičnog razumijevanja i izražavanja)

govorne poremećaje (problem akustičke realizacije jezika)