> Početna > O DijaLogu

O DijaLogu

Logopedski kabinet DijaLog svoja je vrata otvorio u travnju 2013. godine s ciljem pružanja usluga logopedske dijagnostike, savjetovanja i terapije u području komunikacijskih i jezično-govornih poremećaja kod djece i odraslih. 

U logopedskom kabinetu radi educirani stručnjak - logoped koji se svojim radom maksimalno prilagođava pojedincu te nudi primjerenu i učinkovitu terapiju temeljenu na stručnoj dijagnostici. 

Logoped je stručnjak osposobljen za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa gdje ubrajamo:

 • poremećaje izgovora
 • poremećaje fluentnosti govora
 • motoričke govorne poremećaje - dizartrija, apraksija
 • jezične teškoće i poremećaje
 • afazije kod odraslih i afazije dječje dobi
 • poremećaje pisanog jezika - disleksija, disgrafija, poremećaje koji pogađaju matematičko i logičko rezoniranje
 • poremećaje glasa
 • prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije u osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, cerebralnom paralizom i kroničnim bolestima, genetskim sindromima te  autizmom)
 • rehabilitaciju slušanja jezika i govora osoba oštećena sluha
 • rad na prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji poremećaja  oralno- laringealnih funkcija (gutanje)
 • rad na terapiji  komunikacije osoba s cerebralnim poremećajima koji prate starenje, te rad na odabiru i razvoju podupirućih i alternativnih komunikacijskih sustava.Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica